Privacy Statement, Privacyverklaring Koppert Cress

Koppert Cress handelt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en respecteert de privacy van al haar klanten, relaties, medewerkers en alle gebruikers van haar website. Persoonlijke informatie die u ons verschaft alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van onze website zal vertrouwelijk worden behandeld door ons, onze medewerkers en eventueel ingeschakelde derden. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Verwerking

De persoonlijke gegevens die door ons (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, betalingsgegevens, credit scoring, KvK-nummer, BTW nummer,en (afgeleide) financiële data. 
Persoonlijke gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, contact met de serviceafdeling, het opvragen van informatie en bij een sollicitatieprocedure.

Doel
Koppert Cress gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens voor:

  • (i) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
  • (ii) het verzenden van reclame-uitingen en nieuwsbrieven en informatie over (nieuwe) producten; 
  • (iii) het behandelen van vragen en klachten;
  • (iv) het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;;
  • (v) het uitvoeren van een sollicitatieprocedure;
  • (vi) het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau); 
  • (vii) het behandelen van geschillen; 
  • (viii) intern beheer en administratie, en 
  • (ix) het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Derden

Uw persoonlijke gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden waarmee een gegevensverwerkingsovereenkomst is gesloten. In deze overeenkomst maken wij vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Daarnaast geven wij uw persoonlijke gegevens door indien wij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Nieuwsbrief/promotiemateriaal
Wij bieden een nieuwsbrief en/of promotiemateriaal waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten. Uw persoonlijke gegevens, waaronder begrepen uw e-mailadres, worden indien u een product of dienst van ons afneemt, automatisch toegevoegd aan onze verzendlijst. In andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens enkel toegevoegd aan onze verzendlijst wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging
Wij nemen zorgvuldige en passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Koppert Cress bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt Voorts houdt Koppert Cress zich aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten 
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent bovengenoemde rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Indien u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina op de website.

Links
Op onze website treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij raden wij aan het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Koppert Cress behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de meest recente Privacyverklaring geregeld via deze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: mei 2018